Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van MCH Training & Coaching B.V. met handelsnaam Mindfulness Centrum Heuvelrug, gevestigd op de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, ingeschreven onder KvK-nummer 83285563 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amersfoort, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1. Begripsomschrijving
MCH training & Coaching B.V. met handelsnaam Mindfulness Centrum Heuvelrug. De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan MCH Training & Coaching B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Hierna te noemen Mindfulness Centrum Heuvelrug.

www.mindfulnesscentrumheuvelrug.nl

Deelnemers
De wederpartij van Mindfulness Centrum Heuvelrug, die deelnemen aan een door Mindfulness Centrum Heuvelrug verzorgde les, workshop, cursus, training of opleiding.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.Vertrouwelijk is als de klant of de deelnemer of de student dit heeft aangegeven. Of als uit de informatie blijkt dat het over vertrouwelijke informatie gaat.

Bedenktermijn
Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mindfulness Centrum Heuvelrug als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Mindfulness Centrum Heuvelrug uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Mindfulness Centrum Heuvelrug is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de MBSR trainingen en andere trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Mindfulness Centrum Heuvelrug is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Mindfulness Centrum Heuvelrug is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert
het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
*Mindfulness Centrum Heuvelrug adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, MBSR training, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Mindfulness Centrum Heuvelrug is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Mindfulness Centrum Heuvelrug is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, MBSR training, opleiding, cursus of workshop.
4.6 Mindfulness Centrum Heuvelrug is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Mindfulness Centrum Heuvelrug geeft geen zwangerschapsyoga. Mindfulness centrum Heuvelrug adviseert tijdens de zwangerschap te stoppen met yogalessen en deel te nemen aan een zwangerschapsyoga cursus. In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.
4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Mindfulness Centrum Heuvelrug zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.9 Deelnemer vrijwaart Mindfulness Centrum Heuvelrug voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Mindfulness Centrum Heuvelrug en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.10 De door Mindfulness Centrum Heuvelrug verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – MBSR trainingen, yogalessen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, MBSR training, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Mindfulness centrum Heuvelrug aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, MBSR training, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Mindfulness Centrum Heuvelrug behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, MBSR training, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Mindfulness Centrum Heuvelrug heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop van 3 uur, of voor een 8-weekse training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) van 2,5 uur per week.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Mindfulness Centrum Heuvelrug beslissen om de opleiding, training, MBSR training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.
5.7 De data van de MBSR training, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.mindfulnesscentrumheuvelrug.nl van Mindfulness Centrum Heuvelrug.
5.8 Binnen een MBSR training worden er 8 lesmomenten (zie 5.4) van 2 uur en 15 minuten ingepland.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.
5.11 De MBSR trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de MBSR training, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Mindfulness Centrum Heuvelrug zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

6.1 Annulering van lessen, MBSR training, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Mindfulness Centrum Heuvelrug heeft bereikt. Yogalessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.
6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.
* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training wordt er geen lesgeld gerestitueerd
6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Mindfulness Centrum Heuvelrug.
7.2 Mindfulness Centrum Heuvelrug stelt yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3 De yogamat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Mindfulness Centrum Heuvelrug zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.
7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de meditaties niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Mindfulness Centrum Heuvelrug verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Mindfulness Centrum Heuvelrug kan deelname aan de les, training, MBSR training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Mindfulness Centrum Heuvelrug op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Mindfulness Centrum Heuvelrug verplicht worden de les, training, MBSR training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen

9.1 Mindfulness Centrum Heuvelrug heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Mindfulness Centrum Heuvelrug kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Mindfulness Centrum Heuvelrug kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Mindfulness Centrum Heuvelrug kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.mindfulnesscentrumheuvelrug.nl virusvrij is.

Artikel 10Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Mindfulness Centrum Heuvelrug liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Mindfulness Centrum Heuvelrug uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Mindfulness Centrum Heuvelrug het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Mindfulness Centrum Heuvelrug.

11 Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij MCH Training & Coaching B.V.

De inhoud van deze website, werkboeken en materialen, flyers, folders, lesmaterialen inclusief de afbeeldingen, is eigendom van MCH Training & Coaching B.V. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

12. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 

CERTIFICAAT VAN VERZEKERING AON
Hiermede verklaren wij, de ondergetekenden, dat de navolgende verzekering van kracht is:

Uw adviseur: Aon
Nederland C.V.

Admiraliteitskade 62 3063 ED Rotterdam Postbus 3234
4800 DE Breda

T (0)88 810 81 74
Internet www.aon.nl/one IBAN NL50ABNA0530015420 BIC ABNANL2A
KvK 24061634

Polisnummer Verzekeringnemer Verzekerde hoedanigheid Soort verzekering Maximum verzekerd bedrag

Dekkingsgebied
Soort verzekering Maximum verzekerd bedrag

Dekkingsgebied Voorwaarden Verzekeringsperiode

Ondertekende verzekeraars

MM110361803
Mindfulness Centrum Heuvelrug

Trainer in mindfulness-based interventies Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

€ 2.500.000 per aanspraak
€ 5.000.000 per verzekeringsjaar

Nederland Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

€ 500.000 per aanspraak
€ 500.000 per verzekeringsjaar

Nederland AVB-2009-V

De huidige verzekeringsperiode eindigt 01-01-2023 met stilzwijgende verlenging voor de termijn van 12 maanden, tenzij beëindigd conform de verzekeringsvoorwaarden.

Conform onderstaande verdeling: 60,00% Hiscox bij P344 40,00% Amlin bij P344

Breda, 20 januari 2022

De gevolmachtigde, One Underwriting B.V.

Deze verzekering is door uw adviseur Aon Nederland C.V. ondergebracht bij volmachtbedrijf One Underwriting B.V. One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041.
Meer informatie vindt u op www.oneunderwriting.nl

Dit verzekeringscertificaat is onderworpen aan de voorwaarden, clausules en uitsluitingen van de originele polis. In geval van schade of verschil in interpretatie is de tekst van de originele polis bindend.

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.

LITERATUUR

BLOGPAGINA

ARTIKELEN

Wil jij steviger en met meer energie, kracht en bewustzijn in je werk en persoonlijke leven komen te staan! Dan zijn onze trainingen echt wat voor jou of je afdeling.