Privacybeleid van MCH Training & Coaching B.V.

MCH Training & Coaching B.V. is gevestigd te Veenendaal, gemeente Utrechtse Heuvelrug, kantoorhoudende aan de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wilco van Wakeren
Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal
info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl
mindfulnesscentrumheuvelrug.nl

Gegevens:

MCH Training & Coaching B.V.

KvK: 83285563
Btw nr:NL 862812100 B01
Rek nr: NL65 TRIO 0379 3772 17
Dhr. W. (Wilco) van Wakeren is de functionaris gegevensbescherming van MCH Training en Coaching B.V. Hierna te noemen als Mindfulness Centrum Heuvelrug, te Veenendaal en is te bereiken via info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Mindfulness Centrum Heuvelrug het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Mindfulness Centrum Heuvelrug verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Mindfulness Centrum Heuvelrug heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Mindfulness Centrum Heuvelrug begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Mindfulness Centrum Heuvelrug kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Mindfulness Centrum Heuvelrug zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 27-4-2021,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Mindfulness Centrum Heuvelrug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer thuis en/of mobiel
– E-mailadres (-sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit mailadres info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Mindfulness Centrum Heuvelrug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming;

Mindfulness Centrum Heuvelrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van Mindfulness Centrum Heuvelrug) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Mindfulness Centrum Heuvelrug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar,
Betaalgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Mindfulness Centrum Heuvelrug verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Mindfulness Centrum Heuvelrug gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindfulness Centrum Heuvelrug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Wilco van Wakeren info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Mindfulness Centrum Heuvelrug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Mindfulness Centrum Heuvelrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming Wilco van Wakeren info@mindfulnesscentrumheuvelrug.nl

Mindfulness Centrum Heuvelrug

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Mindfulness Centrum Heuvelrug het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Mindfulness Centrum Heuvelrug verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Mindfulness Centrum Heuvelrug heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Mindfulness Centrum Heuvelrug begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Mindfulness Centrum Heuvelrug kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Mindfulness Centrum Heuvelrug zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 27-4-2021,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.